Menu Zamknij

O projekcie

„EDINA – Rozwój efektywności energetycznej w Specjalnych Strefach Rewitalizacji i na obszarach miejskich”.

EDINA – Rozwój efektywności energetycznej w Specjalnych Strefach Rewitalizacji i na obszarach miejskich (EDINA 2020-2022)

Instytut Rozwoju Miast i Regionów wraz z dwoma partnerami: Fundacja Poszanowania Energii oraz Housing Initiative for Eastern Europe (IWO e.V.) realizuje projekt pn. “EDINA – Rozwój efektywności energetycznej w Specjalnych Strefach Rewitalizacji i na obszarach miejskich”.

Projekt ten jest częścią Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI). EUKI jest instrumentem finansowania projektów przez niemieckie Federalne Ministerstwo Gospodarki i Działań na rzecz Klimatu (BMWK). Nadrzędnym celem EUKI jest wspieranie współpracy klimatycznej w Unii Europejskiej (UE) w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Projekt zakłada sekwencyjne przeprowadzenie działań przygotowawczych i wdrożeniowych, w tym spotkań informacyjnych, warsztatów i szkoleń pilotażowych. Z rezultatów tych działań mają powstać konkretne produkty, narzędziownik zawierający (opracowane metody, wytyczne), materiały szkoleniowe, audiowizualne do samodzielnej edukacji w zakresie poprawy efektywności energetycznej,  w obiektach prywatnych poprzez działania remontowe, poradniki dotyczące stosowania dotacji z budżetu gminy oraz wiedzy z zakresu korzystania z różnych instrumentów prawnych i możliwości obszarów objętych Specjalną Strefą Rewitalizacji. W projekcie zostanie także rozbudowany kalkulator efektywności energetycznej, na bazie kalkulatora efektywności finansowej, który jest produktem projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji w Wałbrzychu.

Wypracowane metody i produkty zostaną następnie rozpowszechnione wśród podmiotów prywatnych i publicznych w Polsce oraz na Litwie, Łotwie i Węgrzech.

Projekt przyczyni się do zwiększenia kompetencji odbiorców w zakresie wykorzystania odpowiednich narzędzi do poprawy efektywności energetycznej budynków w sektorze prywatnym, w tym budynków o złożonej strukturze własności.

Informacje o projekcie zostały zamieszczone również na stronie internetowej Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI)

CEL I PRZESŁANKI REALIZACJI PROJEKTU

Cel główny

Głównym celem projektu EDINA jest opracowanie narzędzi, które posłużą do wykreowania skutecznych i ustandaryzowanych metod przyczyniających się do poprawy efektywności energetycznej w gminach realizujących programy rewitalizacji, w tym na obszarach, gdzie nieuregulowane stosunku własnościowe lub konflikty przestrzenne, utrudniały podejmowanie działań na wcześniejszych etapach realizacji.

Poprzez opracowanie znormalizowanych metod i narzędzi, projekt ma na celu dostarczenie wytycznych oraz przeprowadzenie szkoleń dla co najmniej 120 praktyków z gmin odpowiedzialnych za wdrażanie programów rewitalizacyjnych. Standardy dotyczące efektywności energetycznej będą szeroko popularyzowane jako integralna część działań rewitalizacyjnych wśród wszystkich 1500 gmin, w których obowiązują programy rewitalizacyjne, w tym w szczególności w gminach z obowiązującymi gminnymi programami rewitalizacji. Takie podejście ma na celu zapewnienie zwiększenia wskaźnika efektywności energetycznej polskich gmin poprzez renowację budynków i redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Cele szczegółowe

  • Tworzenie specjalistycznej wiedzy i budowanie potencjału w celu poprawy efektywności energetycznej obiektów prywatnych poprzez działania remontowe;
  • Zwiększenie użyteczności starych budynków w tym tych o nieokreślonym statusie prawnym;
  • Zgromadzenie wiedzy na temat możliwości w zakresie szacowania efektywności energetycznej dla podmiotów publicznych i prywatnych;
  • Opracowanie wskaźników i podnoszenie świadomości na temat wpływu projektów renowacyjnych na środowisko i korzyści z nich płynących;
  • Opracowanie wytycznych i materiałów treningowych w zakresie poprawy efektywności energetycznej, upowszechnienie kalkulatora efektywności energetycznej wśród podmiotów prywatnych i publicznych, opracowanie poradnika dotyczącego stosowania dotacji z budżetu gminy na potrzeby poprawy efektywności energetycznej;
  • Upowszechnienie wyników projektu w Polsce oraz na Litwie Łotwie i na Węgrzech.

Cele długoterminowe

W perspektywie długoterminowej EDINA ma przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w Polsce poprzez zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach prywatnych. Kluczowym elementem strategii EDINA jest promowanie wypracowanych standardów i norm z zakresu efektywności energetycznej i wprowadzanie ich do programów rewitalizacji w Polsce. Skoncentrowanie się na efektywnym energetycznie remoncie budynków odpowiada strategiom sformułowanym w Polityce Energetycznej Polski do 2040 roku oraz w Krajowym Planie Działania na rzecz Energetyki i Klimatu 2021-2030.

UCZESTNICY PROJEKTU

Grupa docelowa A

To przedstawiciele dziewięciu gmin, którzy są liderami w przeprowadzaniu działań rewitalizacyjnych. Grupa ta składa się z ekspertów i praktyków bezpośrednio zaangażowanych we wdrażanie programów rewitalizacyjnych i będzie zaangażowana w działania, które przyczynią się do rozwoju wytycznych na temat wykorzystania instrumentów Specjalnych Stref Rewitalizacji do poprawy efektywności energetycznej w remontowanych budynkach prywatnych. Wytyczne te zostaną rozpowszechnione wśród interesariuszy w 1 500 gminach w Polsce, gdzie obowiązują programy rewitalizacji.

Grupa docelowa B

Do tej „grupy interesariuszy” należą urzędnicy gminni, mieszkańcy obszarów objętych rewitalizacją, właściciele nieruchomości, zarządcy nieruchomościami (w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa budownictwa socjalnego) oraz organizacje pozarządowe. W grupie tej znajdują się przedstawiciele 1500 gmin, w których obowiązują programy rewitalizacyjne, w tym w szczególności w gminach z obowiązującymi gminnymi programami rewitalizacji.

ETAPY PROJEKTU

Skontaktuj się z nami

Telefon: +48 22 6191350
Email: edina@irmir.pl

Godziny pracy: pn-pt 8:00-16:00

Adres: Ul. Targowa 45 03-728 Warszawa