Menu Zamknij

Konferencja podsumowująca projekt BEACON 16-17 CZERWIEC 2021r.

Projekt BEACON (Bridging European and Local Climate Action)  jest to projekt, który ma na celu promocję działań na rzecz ochrony klimatu oraz wymianę doświadczeń  pomiędzy rządami, samorządami i szkołami w siedmiu krajach Europy.

Konferencja odbyła się w studio w Berlinie poprzez platformę eventmobi.com, która umożliwiła połączenie się 200 osób z całej Europy.

Była to konferencja podsumowująca rezultaty 3-letniego projektu Beacon, dzięki któremu utworzono sieć 34 gmin partnerskich oraz 55 szkół z Polski, Czech, Rumunii, Grecji, Portugalii, Bułgarii i Niemiec, zaangażowanych w wymianę doświadczeń i wiedzy. Zaangażowane miasta wspólnie określiły możliwości wsparcia w tematyce zwiększenia świadomości na temat klimatu oraz podjęły konkretne działania, żeby przeciwdziałać negatywnym skutkom zmian klimatycznych.

Zespół projektowy zapewnił gminom budowanie potencjału i wsparcie techniczne poprzez coaching i szkolenia dla wielu krajów w tym dla szkół i instytucji samorządowych. Zespół projektowy przeanalizował  plany nauczania i działania na rzecz ochrony klimatu proponowane w istniejących już programach edukacyjnych czterech krajów takich jak Czechy, Rumunia, Bułgaria i Niemcy, opracował zachęcające plany działań na rzecz oszczędzania energii w szkołach, a także przeprowadził warsztaty, szkolenia i wizyty studyjne w Niemczech dla nauczycieli z krajów uczestniczących w projekcie.

Europejscy eksperci przekazywali dobre praktyki w zakresie krajowych instrumentów polityki ograniczania emisji i opublikowali 15 studiów przypadku opartych na analizie obejmującej całą Unię Europejską (UE), dotyczących poszczególnych sektorów budynków, transportu, małych instalacji przemysłowych i rolnictwa. Studia te można już pobrać ze strony internetowej BEACON: https://www.euki.de/en/euki-projects/bridging-european-and-local-climate-action-beacon/

Projekt umożliwił również zdobycie przez decydentów politycznych, przedstawicieli miast oraz nauczycieli umiejętności, które pomogły im opracowywać, udoskonalać i wdrażać środki na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Ponadto promowanych i wspieranych było pięć bilateralnych partnerstw w zakresie działań na rzecz ochrony klimatu.

Polscy uczestnicy projektu: Bielawa, Cieszyn, Jasło, Sztum (w partnerstwie z Ritterhude), Zamość (w partnerstwie z Schwäbisch Hall).

Do udziału w projekcie zaproszono dodatkowo z Polski dwa miasta pionierskie – Bydgoszcz oraz Warszawę, które ze względu na swój rozwój i umiejętności, stanowiły dobry przykład dla pozostałych miast.

Okres realizacji: kwiecień 2018 – lipiec 2021r.

Dofinansowanie: Europejska Inicjatywa na rzecz Ochrony Klimatu EUKI (www.euki.de) – instrument finansowania projektów niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BUM). Głównym celem EUKI, którego wdrażanie wspiera Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, jest wzmacnianie i promowanie współpracy w zakresie ochrony środowiska w UE w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Organizacje wdrażające: Navigant, adelphi research, Niezależny Instytut ds. Środowiska (UfU).

Konsorcjum: Europejska sieć miast Energy Cities, SEVEn – Czechy, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć ,,Energie Cites” (PNEC) – Polska, Rumuńska Sieć Energy Cities (OER) – Rumunia, Stowarzyszenie ENVIRON – Rumunia, National Trust Ecofund Bulgaria (NTEF) – Bułgaria, Instytut Nauk Społecznych – Uniwersytet w Lizbonie (FCiências.ID) – Portugalia, Centrum Odnawialnych Źródeł Energii i Oszczędzania (CRES) – Grecja.

Konferencja była tłumaczona na wszystkie języki krajów biorących udział w projekcie.

Moderatorem dwudniowej konferencji BEACON (Bridging European and Local Climate Action) projektu był Gunnar Will z firmy adephi – niezależnego konsultanta polityki publicznej w zakresie rozwoju klimatu i środowiska.

W pierwszym dniu 16 czerwca konferencje powitali:

 1. Rita Schwarzelühr-Sutter – Sekretarz Stanu z Niemieckiego Ministerstwa ds. Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego.
 2. Ing. Pavel Zámyslický, Ph.D. – Dyrektor Departamentu Energii i Ochrony Klimatu – Czeskie Ministerstwo Środowiska.
 3. Sarah Gül – Kierownik projektu

Następnie odbyły się dwa panele:

Panel: Wiadomości ze szkół biorących udział w projekcie Beacon. Studenci/uczniowie dla przyszłości. Uczniowie opowiadają o osiągnięciach w swoich szkołach w ramach projektu i zgłaszają postulaty do polityków i władz lokalnych.

W tym panelu o swoich działaniach w ramach projektu opowiadali:

 1. Florian Kliche – Dyrektor zarządzający w The Independent Institute for Environmental Issues (UfU e.V.).
 2. Ludmila Kozlova uczennica z Czech
 3. Greta Lohrenz uczennica z Niemiec
 4. Daniel Parashevov uczeń z Bułgarii
 5. Alexia Pojar uczennica z Rumunii.

Panel: Działania Europy w kierunku neutralności klimatycznej – postępy, partnerstwo i pandemia (dyskusja panelowa, plenarna): Na drodze do neutralności klimatycznej i realizacji europejskich ambicji klimatycznych, mamy postęp, ale też pewne niepowodzenia. W tej sesji nasi paneliści przedyskutowali jak daleko zaszliśmy, jak współpracowaliśmy, aby to osiągnąć i jak możemy wspólnie iść naprzód w świetle odbudowy po pandemii. W jaki sposób pandemia wpłynie na uzyskanie neutralności klimatycznej do 2050 r.

W tej dyskusji wzięli udział:

 1. Silke Karcher –Federalne ministerstwo Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Nuklearnego. Departament poświęcony energii i ochrony klimatu, od 2007 r. zaangażowany w działania klimatyczne.
 2. Leonor Folgado- Portugalia – Ministerstwo Środowiska i Działań w dziedzinie Klimatu Urzędnik w departamencie spraw europejskich.
 3. Petra Trambova, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pisek.
 4. Dimitar Zhelev, – Profesor na Uniwersytecie w Sofii w Bułgarii, wydział Krajobrazu, autor wielu artykułów na temat adaptacji do zmian klimatu i efektywności energetycznej.

Podsumowanie:

 1. EUKI, projekt Beacon – zaangażowanie wszystkich interesariuszy na szczeblu lokalnym.
 2. Zaangażowanie miast, gmin oraz społeczeństwa – i to daje nadzieję.
 3. Wspólny wysiłek, działania i edukacja.
 4. Europa ma inwestować w efektywna edukację i gospodarkę. Zwiększenie możliwości efektywnego i inteligentnego gospodarowania energią z pewnością zredukuję niską emisję w Europie.
 5. Gminy i szkoły uczestniczące w projekcie wdrożyły praktyki zarządzania energią oraz normy Isso. W tej chwili projekt się kończy, ale wierzymy, że w dłuższej perspektywie ten projekt będzie trwał nadal.

Osobne sesje plenarne toczyły się  w tematach takich jak:

 1. Budowanie kratownicy z belek, przekształcanie pojedynczych projektów w długotrwałe struktury działań na rzecz klimatu.
  działania: Jak włączyć działania na rzecz klimatu do głównego nurtu polityki w szkołach? Podczas tej sesji omówione zostały różne podejścia i wizje projektu Beacon, poprzez wymianę pomysłów i najlepszych praktyk w zakresie systemów motywacyjnych.
 2. Więcej działania, mniej samochodów? Partycypacyjne podejścia do ograniczenia indywidualnego korzystania z samochodów: Ograniczenie korzystania z prywatnych samochodów – odległe marzenie, marzenie w miastach dotkniętych pandemią czy jest to cel osiągalny? W tej przedstawiono projekty związane z mobilnością z różnych krajów (UE), ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk partycypacyjnych.
 3. Krok po kroku: poprawa zarządzania energią zarządzanie energią w celu zmniejszenia emisji w całej Europie: Proste zarządzenia energią w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych. W tej sesji przeanalizowano doświadczenia z zarządzania energią w mieście oraz możliwości rozpowszechniania dobrych praktyk wśród administracji miejskiej w całej Europie.

W drugim dniu 17 czerwca, wybrani przedstawiciele miast i studenci prowadzili rozmowy na temat ich wizji co do neutralności klimatycznej na rok 2050. Osobiste wypowiedzi na temat tego, jak może wyglądać życie za 30 lat. Uczniowie wypowiadali się na tematy ważne dla klimatu oraz zapytali burmistrzów o ich plany związane z dążeniem do poprawy warunków klimatycznych w przyszłości.

Tutaj uczestnikami tej części konferencji byli:

 1. Maria Das Dores Meira – Burmistrz miasta Setubal w Portugalii
 2. W zamian za Jana Kučera – Viceburmistrza miasta Roznov w Czechach
  Uczniowie:
 3. Ludmila Kozlova uczennica z Czech
 4. Greta Lohrenz uczennica z Niemiec

Podsumowanie:
Deklaracje Burmistrzów miast w związku z wsparciem projektów łagodzących skutki zmian klimatycznych. Tworzenie miast inteligentnych nadążających  za zmianami klimatycznymi. Inwestycja w zieloną infrastrukturę, promocja ruchu pieszego i rowerowego, wprowadzanie energooszczędnego oświetlenia ulic oraz efektywne zarzadzanie ruchem ulicznym. Miasto powinno oferować więcej energooszczędnych rozwiązań budynków prywatnych i publicznych. Zmiana systemów grzewczych na bardziej ekologiczne. Uwzględnianie w działaniach potrzeb tych najmłodszych, ale również tych najstarszych. Promowanie projektów wielopokoleniowych.
Młodzi ludzie powinni stać się częścią transformacji. Uczniowie i studenci powinni być włączani w różnego rodzaju projektu na rzecz ochrony klimatu. Wybrzmiały takie postulaty jak miedzy innymi wprowadzenie przedmiotu Ochrona klimatu do programu nauczania. Wspieranie młodych ludzi w ich projektach gdyż to oni są gwarancją przyszłości.

Osobne sesje plenarne toczyły się  w tematach takich jak:

 1. Przyszłość i nadzieja: młodzi ludzie w walce z klimatem.
  działania: Na tej sesji studenci dyskutowali o trudnościach i przeszkodach w realizacji działań na rzecz ochrony klimatu. Młode pokolenie domaga się działań na rzecz ochrony klimatu, aby zapewnić im bezpieczeństwo w przyszłości.
 2. Działania na rzecz klimatu to praca zespołowa: Współpraca jest kluczowym elementem działań na rzecz klimatu – gminy pokazały w jaki sposób można odnieść sukces, jak można zidentyfikować i przekonać kluczowych aktorów, jakie struktury należy stworzyć i jak można pokonać przeszkody.
 3. Zielona odbudowa: finansowanie działań na rzecz klimatu w europejskich gminach: Wykorzystanie dostępnych środków krajowych, unijnych i międzynarodowych jak również  prywatnych źródeł finansowania co kluczem do przejścia na niskoemisyjność gminy. Jakie finansowanie jest dostępne, jakie są dobre przykłady i jaką rolę odgrywają zielone fundusze naprawcze.

Dziękujemy za tak wspaniały projekt!

Podobne wpisy