Menu Zamknij

Raport C40 Cities oraz Cities i McKinsey Sustainability z 2021 r. “Strategia adaptacji do zmian klimatu w miastach”

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z międzynarodowym raportem opracowanym przez C40 Cities i McKinsey Sustainability, który rekomenduje różnego rodzaju działania związane z adaptacją do zmian klimatu w miastach.

https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/sustainability/our%20insights/how%20cities%20can%20adapt%20to%20climate%20change/focused-adaptation-a-strategic-approach-to-climate-adaptation-in-cities-vf.pdf

Na podstawie badań zaprezentowanych w niniejszym raporcie zidentyfikowano piętnaście działań związanych między innymi z oceną ryzyka zmian klimatycznych, zapobieganiem skutkom zmian klimatu, aspektami finansowymi, możliwościami związanymi z wykonalnością różnych działań na rzecz ochrony klimatu biorąc pod uwagę różne zależności występujące na danym obszarze oraz współpracę z potencjalnymi interesariuszami.

Cztery z tych działań budują odporność systemową, co oznacza, że wzmacniają miasta niezależnie od ich profilu, jedenaście jest ukierunkowanych na konkretne zagrożenia klimatyczne.

Wg raportu wspomniane powyżej rozwiązania dotyczą zarówno zmniejszenia ryzyka skutków zmian klimatycznych, jak i dekarbonizacji miast. Jest to przydatny przewodnik, który pomoże liderom zająć się zagrożeniami klimatycznymi, przed którymi stoją ich miasta.

Wśród piętnastu działań o wysokim potencjale znajdują się zarówno działania infrastrukturalne polegające między innymi na zabezpieczeniu miast przed powodziami, sztormami jak i działania behawioralne, takie jak przykładowo zachęcanie do oszczędzania wody podczas suszy.

W raporcie poruszane są między innymi następujące tematy dotyczące rozwiązań opartych na zasobach środowiskowych takich jak sadzenie drzew przy ulicach, zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi w tym odwodnienie miast z wykorzystaniem potencjału przyrodniczego, co również przekłada się na pomoc w dekarbonizacji miast, poprawę zdrowia jego mieszkańców i wzrost gospodarczy.

Drugi ważny czynnik to odporność systemowa, która odpowiada za zwiększanie świadomości mieszkańców na tematy realnych zagrożeń skutków zmian klimatycznych, włączenie oceny ryzyka do procesów urbanistycznych, optymalizację reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz udoskonalanie programów finansowych i ubezpieczeniowych.

Wg opracowania wszystkie miasta niezależnie od danego profilu ryzyka, powinny rozważyć następujące kategorie działań:

  1. Przeprowadzenie oceny ryzyka;
  2. Uwzględnienie ryzyka klimatycznego w planowaniu;
  3. Budowę systemów wczesnego ostrzegania;
  4. Zwiększenie dostępu do przystępnych cenowo ubezpieczeń od szkód i zagrożeń klimatycznych.

W sprawozdaniu ujęte są również takie zagadnienia jak zintegrowanie podejście do działań w celu zminimalizowania negatywnych skutków zmian klimatycznych.

Adaptacja do zmian klimatycznych jest jednym z wielu konkurujących ze sobą priorytetów, a zasoby miejskie są ograniczone. Dzięki zidentyfikowaniu najbardziej skutecznych i możliwych do realizacji działań, miasta mogą skupić się na ich dobrym wykonaniu co może dać im siłę i rozpęd w kolejnych działaniach na rzecz ochrony klimatu.

Skutki zmian klimatycznych są już wymierne, natomiast wysiłki na rzecz dekarbonizacji nie są jeszcze na dobrej drodze do osiągnięcia celu globalnego konsensusu związanego z działaniami prowadzącymi do ograniczenia wzrostu średniej globalnej temperatury do nie więcej niż 2°C, a w idealnej wersji do 1,5°C.

Niniejszy raport pomaga miastom odegrać ważną rolę w szybszym i pewniejszym postępie w adaptacji do zmian klimatu.

Podobne wpisy