Menu Zamknij

OŚNO LUBUSKIE

Okres realizacji działań rewitalizacyjnych

W przeszłości proces rewitalizacji prowadzony był w oparciu o Lokalny Program Rewitalizacji miasta Ośno Lubuskie na lata 2009-2015. Wyznaczony obszar rewitalizacji obejmował ścisłe historyczne centrum miasta z terenem przylegającym, co stanowi część obecnie wyznaczonego obszaru rewitalizacji. Opracowany w 2009 r. Program obejmował jedenaście projektów odpowiadających na zidentyfikowane problemy.
Aktualnie na terenie gminy realizowany jest Gminny Program Rewitalizacji Gminy Ośno Lubuskie na lata 2017-2023. W celu wyznaczenia obszaru, którego dotyczyć będą działania rewitalizacyjne, wydzielono następujące obszary zdegradowane: Ośno Lubuskie Obszar I, Ośno Lubuskie Obszar II, Grabno, Radachów i Trześniów. W wyniku diagnozy i oceny wymienionych terenów pod kątem szczególnej koncentracji zjawisk negatywnych oraz ich ważności dla rozwoju lokalnego, na obszar rewitalizacji wyznaczono obszar I Ośno Lubuskie. Stanowi on 0,41% powierzchni gminy i jest zamieszkały przez 29,3% ludności. Wobec powyższego spełnia warunek obszaru rewitalizacji.

Na obszarze rewitalizacji planuje się zrealizować w latach 2017-2023 dziewięć podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Większość z nich realizowana będzie na obszarze rewitalizacji.
Te działania to:
1) „Jeżdżę rowerem” –budowa zintegrowanego systemu ścieżek rowerowych wraz z akcją promującą jazdę rowerem.
2) Program „Nasze dziedzictwo kulturowe” -budowanie świadomości regionalnej oraz odnową zabytkowych murów miejskich.
3) Zapewnienie nowoczesnej, wyposażonej bazy lokalowej do organizacji działań w zakresie kulturalnym i społecznym poprzez remont i modernizację obiektu sali widowiskowej.
4) Lepsze warunki mieszkania, życia i pracy -remont i modernizacja budynków w obrębie obszaru rewitalizacji wraz z edukacyjną kampanią ekologiczną oraz promocją gospodarczą obszaru rewitalizacji.
5) Bezpieczna droga do szkoły-przebudowa ulicy Jeziornej oraz kampania edukacyjna.
6) Zagospodarowanie parku przy Alei Basztowej – publiczna przestrzeń rekreacyjna aranżowana z udziałem mieszkańców wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną dot. rewitalizacji.
7) System monitoringu w rejonach najbardziej zagrożonych przestępczością wraz
z kampanią: „Nie dla przemocy i uzależnieniom”.
8) Aktywna integracja klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim.
9) Dbałość o zdrowie, aktywność fizyczną i społeczną jako determinanty jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi.

W Gminnym Programie Rewitalizacji opisano także kilka dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, realizujących kierunki działań służących eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk występujących w obszarze rewitalizacji. Przykładowe przedsięwzięcia to: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy Jeziornej 3, Zagospodarowanie pustych przestrzeni publicznych wraz z włączeniem mieszkańców obszaru w ich projektowanie i zagospodarowanie czy Modernizacja obiektów użyteczności publicznej celem poprawy warunków usług publicznych (dot. budynku Ratusza).

Charakterystyka problemów obszaru rewitalizacji

 • Sfera społeczna

Obszar rewitalizacji charakteryzuje się wysoką liczbą osób korzystających ze świadczeń socjalnych oraz wysoką liczbą przypadków bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Wyższa wartość analizowanego zjawiska na obszarze rewitalizacji świadczy
o występowaniu problemów, związanych z funkcjonowaniem rodziny. Innym problemem obszaru rewitalizacji jest dość wysoki wskaźnik przestępczości – 33% czynów zabronionych i interwencji na terenie całej gminy zanotowano właśnie na tym obszarze. Do problemów społecznych występujących na obszarze rewitalizacji należy także niski poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Powyższe zjawisko wpływa również negatywnie na poziom integracji lokalnego społeczeństwa, co przekłada się na niską społeczną oraz gospodarczą aktywność mieszkańców obszaru rewitalizacji.

 • Sfera przestrzenno-funkcjonalna

Układ funkcjonalno-przestrzenny obszaru rewitalizacji jest uporządkowany. Występują wszystkie podstawowe funkcje miasta zapewniające podstawowe potrzeby życia mieszkańców.
Elewacje budynków wymagają renowacji, budynki są w złym stanie technicznym, problemem są niezagospodarowane przestrzenie publiczne oraz zły stan techniczny części dróg i chodników.
Obszar rewitalizacji pod względem komunikacyjnym jest stosunkowo dobrze położony względem głównych ciągów komunikacyjnych, tym samym ma dobre połączenie z drogami wojewódzkimi przecinającymi gminę z zachodu na wschód (DW137) oraz z północnego-wschodu na południowy-zachód (DW134). Dobra dostępność komunikacyjna wpływa na jakość życia mieszkańców, podnosząc jego poziom, ułatwiając dostęp do usług wyższego rzędu poza miastem, pozwala zdobyć lepsze wykształcenie oraz pracę. Obszar rewitalizacji na tle gminy odznacza się dobrym wyposażeniem w instalację sanitarną. Wszystkie budynki na obszarze rewitalizacji są podłączone do sieci wodociągowej oraz prawie wszystkie (98,8%) do sieci kanalizacyjnej. Obszar rewitalizacji charakteryzuje się bardzo dobrym dostępem do podstawowych usług publicznych.

 • Sfera techniczna

Obszar rewitalizacji charakteryzuje się skupieniem obiektów zabytkowych. Zatem większość budynków na obszarze stanowi stara, historyczna substancja, często cechująca się złym stanem technicznym wymagającym podjęcia działań remontowych, modernizacyjnych i rewaloryzacyjnych. Budynki wymagają m.in.: renowacji, naprawy zabytkowych elewacji, remontu lub wymiany dachów, stolarki okiennej i drzwiowej, czy wymiany instalacji. Obiekty często nie posiadają rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne z nich korzystanie w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska. Nowoczesna zabudowa stanowi niewielką część obszaru. Kolejnym problemem na opisywanym obszarze jest mała ilość rozwiązań technicznych przy obiektach umożliwiających efektywne z nich korzystanie w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska. Wiele budynków nie spełnia także norm efektywności energetycznej. Zastrzeżenia budzi także zły stan techniczny budynków i lokali będących w mieszkaniowym zasobie gminy.

 • Sfera środowiskowa

Na opisywanym obszarze występuje zanieczyszczenie powietrza, jako efekt przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10. Główną przyczyną stwierdzonych przekroczeń jest tzw. emisja niska – powstająca w wyniku spalania węgla oraz innych paliw (w tym odpadów) w starych i często źle eksploatowanych kotłach oraz piecach domowych oraz brak scentralizowanego systemu ciepłowniczego. Spalanie odpadów oraz paliw złej jakości może wynikać z braku wiedzy ekologicznej, jak również z ubóstwa rodzin zamieszkujących obszar rewitalizacji. Na obszarze stwierdza się także małą liczbę ekologicznych instalacji grzewczych, tj. działających w oparciu gaz i olej opałowy oraz praktycznie brak wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Mieszkańcy obszaru rewitalizacji są także narażeni na negatywne skutki wzmożonego ruchu komunikacyjnego, co skutkuje m.in. zwiększoną niską emisją pochodzącą z pojazdów samochodowych, podwyższonym poziomem hałasu komunikacyjnego, zmniejszeniem poziomu bezpieczeństwa, czy trudnościami związanymi z parkowaniem w ścisłym centrum. Dobry wpływ na jakość środowiska na obszarze rewitalizacji ma natomiast duży udział terenów zielonych i rekreacyjno-wypoczynkowych – około 25%. Pozytywnym aspektem opisywanego obszaru jest brak na nim zakładów przemysłowych i innych dużych emitorów zanieczyszczeń.

 • Sfera gospodarcza

Liczba podmiotów gospodarczych w 2015 r. w przeliczeniu na 1000 mieszkańców średnio w gminie Ośno Lubuskie wynosiła 49,25, na obszarze rewitalizacji zaś 70,04, co jest wartością dużo wyższą i stanowi potencjał tego obszaru. Wysoka wartość wspomnianego wskaźnika wskazuje na dobry rozwój przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji.

Opis charakteru zabudowy obszaru rewitalizacji

Obszar rewitalizacji niemal w całości obejmuje granice historycznego układu urbanistycznego miasta wpisanego do rejestru zabytków, gdzie ochronie podlegają nie tylko budynki, ale całe elementy układu przestrzennego: układ ulic, parceli, linie zabudowy, zieleń. Zabudowę mieszkalną stanowią głównie wielorodzinne kamienice dwu i trzy kondygnacyjne usytuowane w zwartej, pierzejowej zabudowie oraz jednorodzinne budynki mieszkalne usytuowane w historycznej linii zabudowy (na granicy działki), niewielką część stanowią wolno stojące budynki mieszkalne. Na obszarze występuje też budownictwo wielkopłytowe –dwa obiekty.

Ustanowienie i narzędzia SSR

 • Data ustanowienia SSR: 2018
 • Obszar obowiązywania SSR: obszar rewitalizacji wyznaczony Uchwałą Nr XVI/167/2017 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 30 marca 2017 roku
  http://dzienniki.luw.pl/WDU_F/2017/942/akt.pdf
 • Narzędzia wskazane w SSR: dotacje na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze SSR.
 • Poziom dofinansowania nakładów koniecznych w zasadach udzielania dotacji w SSR: 50% – roboty lub prace przewidziane w ustawie bez dodatkowego uszczegółowienia
 • Finansowane nakłady konieczne: roboty lub prace przewidziane w ustawie bez dodatkowego uszczegółowienia.
 • Tryb ogłaszania o naborze wniosków o dotacje w SSR: 30 dni przed terminem naboru; publikacja w lokalnej prasie, na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń urzędu.
 • Termin składania wniosków o dotacje w SSR: każdorazowo określony w ogłoszeniu
  o naborze.
 • Skład komisji oceniającej: powołana w drodze zarządzenia; skład (5 osób): pracownicy urzędu miasta i/lub członków Komitetu Rewitalizacji.
 • Zasady rozstrzygnięcia naboru wniosków o dotację w SSR: Wyniki opracowane przez komisję są zatwierdzane przez burmistrza. Wnioskodawcy są informowani o wynikach pisemnie. W przypadku niewykorzystania dotacji możliwy dodatkowy nabór wniosków ogłoszony zgodnie z procedurą (30 dni przed terminem składania wniosków).
 • Liczba ogłoszonych naborów: 1
 • Liczba przyznanych dotacji w poszczególnych naborach: 2019 – 6
 • Link do uchwały w sprawie SSR:
  http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/U71/2018/187/2276.pdf

Podobne wpisy