Menu Zamknij

POLKOWICE

Charakterystyka problemów obszaru rewitalizacji

 • Sfera społeczna

Na Obszarze Rewitalizowanym (OR, Obszar) w gminie Polkowice (gmina) można zidentyfikować szereg problemów w sferze społecznej. Z dostępnych danych statystycznych, a także z wyników ankiet i warsztatów wynika, że na analizowanym Obszarze występują zagrożenia związane z kondycją ekonomiczną gospodarstw domowych. W następstwie ubóstwa oraz towarzyszących temu innych negatywnych zjawisk mieszkańcy OR zagrożeni są wykluczeniem społecznym. Problemem zauważalnym na Obszarze Rewitalizowanym jest również uzależnienie od alkoholu i narkotyków. Wagę niniejszego problemu potwierdziły wyniki przeprowadzonych warsztatów oraz badania ankietowe.

 • Sfera infrastrukturalna (zawierają się w niej sfery: środowiskowa, przestrzenno-funkcjonalna oraz techniczna)

Jak wynika z przeprowadzonych badań ankietowych, ponad 30% mieszkańców obszaru rewitalizowanego uważa, iż jest on zaniedbany. Na powyższy wynik wpływa ocena stanu infrastruktury technicznej, społecznej, rekreacyjnej, drogowej oraz mieszkaniowej.

Kluczowe znacznie dla analizy sfery infrastrukturalnej ma stan infrastruktury społecznej. Szczególnie ważna jest infrastruktura służąca integracji mieszkańców. Niestety z przeprowadzonych badań wynika, że mieszkańcy Obszaru Rewitalizowanego, nie są zadowoleni z jej stanu. Szczególnie istotnym problemem jest brak miejsc opieki nad seniorami i osobami niepełnosprawnymi oraz bariery architektoniczne.

Na Obszarze Rewitalizowanym widoczna jest również kumulacja problemów związanych ze stanem i funkcjonowaniem przestrzeni publicznej. Niniejsza sytuacja jest rezultatem degradacji terenów publicznych przeznaczonych na potrzeby mieszkańców. Respondenci wskazywali m.in. na ograniczoną dostępność placów zabaw, terenów zielonych. Na niekorzystny wizerunek przestrzeni publicznej niewątpliwy wpływ ma również zły stan techniczny obiektów zabytkowych, w tym przede wszystkim pochodzącego z XIX w. wiatraka holenderskiego.

Analizując sferę infrastrukturalną, nie sposób pominąć jej związków ze środowiskiem naturalnym. Mieszkania niejednokrotnie wymagają modernizacji. Z wiekiem budynków (mieszkań) wiąże się problem zastosowanych w nich przestarzałych systemów grzewczych. Mieszkańcy niejednokrotnie wykorzystują do ogrzewania paliwa stałe spalane w indywidualnych kotłach węglowych. Dodatkowo z uwagi na wysokie koszty opału części mieszkańców do ogrzewania wykorzystuje opał niskiej jakości. Powyższa sytuacja sprzyja niskiej emisji i negatywnie wpływa na stan środowiska naturalnego na opisywanym obszarze.

Niekorzystnie na stan środowiska naturalnego wpływa również niezadawalający stan części infrastruktury kanalizacyjnej oraz braki w infrastrukturze gazowej na obszarach wiejskich.

 • Sfera gospodarcza

Gmina Polkowice posiada dobrze rozwinięty przemysł (w tym KGHM), generujący dobrze wynagradzane miejsca pracy, co nie zachęca mieszkańców do podejmowania ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Opis charakteru zabudowy obszaru rewitalizacji

Głównie zabudowa blokowa, spółdzielnia mieszkaniowa „CUPRUM”

Ustanowienie i narzędzia SSR

 • Data ustanowienia SSR: 2018
 • Obszar obowiązywania SSR: obszar rewitalizacji wyznaczony Uchwałą Nr XXVIII/420/18 z dnia 17 kwietnia 2018 r. http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/U70/2018/83/2329.pdf#zoom=90
 • Narzędzia wskazane w SSR: dotacje na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze SSR
 • Poziom dofinansowania nakładów koniecznych w zasadach udzielania dotacji w SSR: 50% – roboty lub prace przewidziane w ustawie bez dodatkowego uszczegółowienia
 • Finansowane nakłady konieczne: roboty lub prace przewidziane w ustawie bez dodatkowego uszczegółowienia
 • Tryb ogłaszania o naborze wniosków o dotacje w SSR: 30 dni przed terminem naboru; publikacja w lokalnej prasie, na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń urzędu
 • Termin składania wniosków o dotacje w SSR: 15 września roku poprzedzającego przeprowadzenie robót lub prac
 • Skład komisji oceniającej: powołana w drodze zarządzenia; skład: pracownicy urzędu miasta
 • Zasady rozstrzygnięcia naboru wniosków o dotację w SSR: Rozstrzygnięcie naboru następuje po uchwaleniu budżetu na rok, którego nabór dotyczy. Rozstrzygnięcie zatwierdza Burmistrz/Prezydent w drodze zarządzenia. Informacja publikowana jest w BIP, a wnioskodawcy informowani pisemnie. Możliwy dodatkowy nabór wniosków w przypadku niewykorzystania dotacji.
 • Liczba ogłoszonych naborów: 4
 • Liczba przyznanych dotacji w poszczególnych naborach: 2019 – 2, 2020 – 1, 2021 – 4 , 2022 – 1
 • Link do uchwały w sprawie SSR: http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/U70/2018/173/4235.pdf#zoom=90

Podobne wpisy