Menu Zamknij

ŚWINOUJŚCIE

Okres realizacji działań rewitalizacyjnych

Dokument „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Świnoujście na lata 2017–2027” (GPR) został opracowany zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, „Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020”, wydanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 3 lipca 2015 r. (z późn. zm.) oraz „Zasadami realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020”. Proces przygotowania dokumentu uwzględniał uczestnictwo i współdecydowanie interesariuszy na każdym etapie prac nad GPR. Dobór narzędzi zapewnił najwyższą skuteczność w przygotowaniu programu. Dzięki temu powstał wieloletni plan działań, mających na celu wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszaru zdegradowanego poprzez powiązane ze sobą działania społeczne, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne i środowiskowe.
link do strony: http://www.swinoujscie.pl/pl/contents/content/598/11972

Charakterystyka problemów obszaru rewitalizacji

 • Sfera społeczna

Z uwagi na bardzo niski poziom bezrobocia oraz niski poziom ubóstwa, miasto jako całość cechuje się niskim poziomem patologii społecznych, jednak zjawiska te występują we wzmożonej formie na obszarze rewitalizacji. Miasto Świnoujście charakteryzuje się dość wysokim poziomem kapitału społecznego, o czym świadczy dość wysoka frekwencja w wyborach parlamentarnych w 2015 r. (50,59%), zdecydowanie przekraczająca średnią w regionie zachodniopomorskim. Poziom kapitału społecznego jest jednak mocno zróżnicowany przestrzenni – szczególnie niekorzystna sytuacja w tym zakresie występuje na obszarze Karsiboru, a w mniejszym stopniu również na terenie Warszowa i w centralnej części miasta.

 • Sfera przestrzenno-funkcjonalna

Infrastruktura techniczno-społeczna najsłabiej rozwinięta jest poza centrum miasta, a więc problem ten dotyczy głównie Karsiboru i Warszowa. Wynika to zarówno z niedostatecznej liczby miejsc parkingowych, jak również złej jakości dróg, które wymagają remontów. Koncentracja mieszkań socjalnych na jednym obszarze powoduje powstawanie wielu negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych.
Na każdym z obszarów rewitalizacji mieszkańcy wskazują miejsca wymagające naprawy infrastruktury. Na osiedlu Warszów liczba miejsc parkingowych jest według nich niewystarczająca, chodniki i drogi osiedlowe znajdują się w złym stanie, uniemożliwiając lub znacznie utrudniając poruszanie się osobom starszym czy niepełnosprawnym. Na niezagospodarowanych terenach pojawiają się dzikie wysypiska śmieci. Z kolei na osiedlu Karsibór najistotniejszy problem, z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców stanowi główna droga przecinająca teren zabudowany wyspy, tj. ul. 1 Maja. Znajduje się ona w złym stanie technicznym, nie ma przy niej chodnika ani pobocza dającego możliwość bezpiecznego poruszania się pieszym czy rowerzystom. Wąska jezdnia i brak miejsc postojowych utrudniają poruszanie się po Karsiborze zarówno pieszym, jak i zmotoryzowanym. Nieestetyczna zabudowa domkami letniskowymi z lat 60. i 70. utrudnia dostęp do wody, a na nieużytkowanych działkach pojawiają się dzikie wysypiska śmieci. Istotnym problemem dla mieszkańców Karsiboru jest uboga infrastruktura komunalna, tzn. brak kanalizacji, sieci cieplnej, gazowej.  Uwagę zwraca także fakt, że o ile miasto Świnoujście cechuje się dość wysokim poziomem jakości dróg kołowych i jakość dróg w centralnej części miasta i w Dzielnicy Nadmorskiej jest dobra lub bardzo dobra, to w pozostałych częściach miasta drogi wymagają znaczących remontów.

 • Sfera techniczna

Miasto Świnoujście charakteryzuje znaczny udział budynków mieszkalnych wybudowanych przed 1970 rokiem, w liczbie budynków mieszkalnych ogółem (43,5 %). Najwięcej takich budynków znajduje się na osiedlach Warszów (w pobliżu ulicy Barlickiego) i Karsibór oraz w centrum miasta. Szczególnie niekorzystna sytuacja w tym zakresie występuje na ulicach: Barkowej, Krzywoustego, Wierzbowej, Reja, Grodzkiej, Rybaki, Batalionów Chłopskich, Narutowicza, Staszica, Poznańskiej, Bema oraz Bunkrowej. Stan techniczny dużej części budynków mieszkalnych jest dobry, gdyż większość z nich została wyremontowana, począwszy od końca lat 90-tych. Pozostały jednak takie, które – wraz z ich najbliższym otoczeniem – wymagają działań modernizacyjnych, poprawiających ich estetykę czy efektywność energetyczną. Miasto Świnoujście charakteryzuje się niskim nasyceniem obiektami dziedzictwa kulturowego, o czym świadczy nieznaczna liczba budynków zabytkowych na 10.000 mieszkańców (48,9). Większość z nich zlokalizowana jest jednak na terenie centralnej części miasta, Dzielnicy Nadmorskiej, a także na Warszowie, czyli na obszarze rewitalizacji.
Główne problemy miasta w sferze technicznej to zatem: znaczny udział budynków mieszkalnych wybudowanych przed 1970 r. (43,5%), zwłaszcza na obszarze Warszowa (w pobliżu ulicy Barlickiego) i Karsiboru oraz koncentracja obiektów zabytkowych, wymagających stałych działań w zakresie renowacji, w centralnej części miasta.

 • Sfera środowiskowa

Zarówno Miasto Świnoujście, jako miejscowość uzdrowiskowa, jak i sam obszar rewitalizacji cechuje się korzystną sytuacją w zakresie jakości środowiska, bowiem na terenie miasta praktycznie nie występują problemy środowiskowe typowe dla wielu polskich miast, takie jak: występowanie odpadów niebezpiecznych, zanieczyszczenia gleby, zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych oraz zanieczyszczenia powietrza. Jednak w przestrzeni miasta można wyróżnić pewne obszary, na których wskaźniki jakości środowiska są niższe. Na lokalne obniżenie jakości środowiska w tych strefach, obejmujących także obszar rewitalizacji, wpływa: obecność obszarów portowych i magazynowych, szczególnie w zakresie przeładunków materiałów sypkich, zlokalizowane w tych miejscach zakłady przemysłowe, dość znaczny ruch kołowy, który koncentruje się wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, linia kolejowa Szczecin –Świnoujście, mająca duże znaczenie dla przewozów towarowych oraz towarzysząca im infrastruktura kolejowa. Duży problem miasta stanowią korki, tworzące się w godzinach szczytu i w sezonie turystycznym, potęgowane przez przeprawę promową, kursującą w obrębie miasta pomiędzy wyspami Wolin-Uznam. Znacznym natężeniem ruchu kołowego cechują się również główne ulice, przechodzące przez centralną część miasta. Ponadto, na uwagę zasługuje fakt, iż natężenie ruchu na drogach jest jednym z głównych źródeł hałasu na terenie miasta.

Opis charakteru zabudowy obszaru rewitalizacji

Miasto Świnoujście charakteryzuje znaczny udział budynków mieszkalnych wybudowanych przed 1970 rokiem, w liczbie budynków mieszkalnych ogółem (43,5 %). Najwięcej takich budynków znajduje się na osiedlach Warszów (w pobliżu ulicy Barlickiego) i Karsibór oraz w centrum miasta. Stan techniczny dużej części budynków mieszkalnych jest dobry, gdyż większość z nich została wyremontowana, począwszy od końca lat 90-tych.Pozostały jednak takie, które –wraz z ich najbliższym otoczeniem –wymagają działań modernizacyjnych, poprawiających ich estetykę czy efektywność energetyczna.

Główne działania rewitalizacyjne podejmowane w mieście

Zaplanowano 31 podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, m.in.:
– rewitalizację zabytkowego dworca kolejowego z przeznaczeniem na Osiedlowy Dom Kultury „Stacja KULTURA” wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego,
– utworzenie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rejonów ulic: Krzywa, Grunwaldzka, tzw. osiedle zachodnie,
– aktywizację społeczno-zawodowa seniorów i osób wykluczonych społecznie, poprzez adaptację pomieszczeń przy ulicy Armii Krajowej 13 pod działalność Hostelu,
– wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe – budowa przystani kajakowej na wyspie Karsibór,
– budowę Hospicjum Stacjonarnego w Świnoujściu,
– stworzenie mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,
– budowę zespołu budynków mieszkalnych służących rozwojowi społecznego budownictwa czynszowego.

Ustanowienie i narzędzia SSR

 • Data ustanowienia SSR: 2019
 • Obszar obowiązywania SSR: podobszary wyznaczone Uchwałą Nr X/94/2019 Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 kwietnia 2019r. : OR-1 Centrum i OR-3 Warszów
  http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2019/2780/akt.pdf
  Uchwała XII/104/2019 jest uchwałą zmieniającą do uchwały Nr X/94/2019 Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 kwietnia 2019r. http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/U83/2019/119/3623.pdf#zoom=90
 • Narzędzia wskazane w SSR: dotacje na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze SSR
 • Poziom dofinansowania nakładów koniecznych w zasadach udzielania dotacji w SSR: do 50% – roboty lub prace przewidziane w ustawie bez dodatkowego uszczegółowienia
 • Finansowane nakłady konieczne: roboty lub prace przewidziane w ustawie bez dodatkowego uszczegółowienia
 • Tryb ogłaszania o naborze wniosków o dotacje w SSR: nie przewiduje się ogłoszenia naboru, stały terminarz składania wniosków
 • Termin składania wniosków o dotacje w SSR: 31 sierpnia roku poprzedzającego przeprowadzenie robót lub prac
 • Skład komisji oceniającej: powołana w drodze zarządzenia
 • Zasady rozstrzygnięcia naboru wniosków o dotację w SSR: Po sprawdzeniu formalnym komisja sporządza opinie merytoryczne i przedstawia je Prezydentowi, który na tej podstawie występuje do Rady Miasta o udzielenie dotacji. O udzieleniu dotacji wnioskodawcy są informowani pisemnie. Nie przewidziano możliwości dodatkowego naboru w przypadku niewykorzystania dotacji.
 • Liczba ogłoszonych naborów: brak
 • Liczba przyznanych dotacji w poszczególnych naborach: brak
 • Link do uchwały w sprawie SSR:
  http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2019/2780/akt.pdf
  aktualizacja: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2019/3623
 • Link do publikacji promującej SSR opracowanej przez miasto:
  http://bip.um.swinoujscie.pl/sprawa-do-zalatwienia/29434/udzielanie-dotacji-na-remonty-i-przebudowe-obiektow-polozonych-na-obszarze-specjalnej-strefy-rewitalizacji

Podobne wpisy